null

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙ ⵓⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⴷⵉⵡⵉⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ…

null

ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙⵏⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕⵏ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ; ⵜⵓⵎⴰ ⴽⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵓⵜ…

null

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵓⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ  ⴳⵔ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ…

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, …