ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⵓⵜⴳⵜ

نشر بتاريخ: 15/04/2022

ⵉⵡⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵊⵉ…


تحميل

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ PISA 2018

نشر بتاريخ: 10/02/2022

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵕ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  PISA 2018, ⵉⴳⴰ ⵉⵏⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ OCDE ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2000, ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵕ ⵏ 15 ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵙⵓⵜⴳⵏ ⵢⴰ…


تحميل

ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

نشر بتاريخ: 18/01/2022

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ « ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ » ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.125 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.04.86 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ

نشر بتاريخ: 28/12/2021

ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.125 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.04.86 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵙⵏ, ⵢⴰⴽⵣ ⵉⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵢⴰⴷ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⵉⵍⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ…


تحميل