ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⵓⵜⴳⵜ

ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 15/04/2022

ⵉⵡⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵊⵉ…


ⴰⴳⴰⵎ

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ PISA 2018

ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 10/02/2022

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵕ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ  PISA 2018, ⵉⴳⴰ ⵉⵏⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ OCDE ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2000, ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵕ ⵏ 15 ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵙⵓⵜⴳⵏ ⵢⴰ…


ⴰⴳⴰⵎ

ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ

ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 18/01/2022

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ « ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ » ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵔ…


ⴰⴳⴰⵎ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ – PNEA 2019

ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 30/11/2021

  ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ. ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⴰⵏ. ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ…


ⴰⴳⴰⵎ