ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⴰⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ:

 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
 • ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
 • ⵉⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
 • ⵉⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ  ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⴰⵎ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵔⵏⵓ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ :

 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;
 • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ;
 • ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;
 • ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ :

 • ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴷⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ;
 • ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵎ ⵅⴼ :

 • ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵙⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ;
 • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ :
 • ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
 • ⴰⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵡⵓ.
 • ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵏⵙ.
 • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵜⵉⵎⵓⴳⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ.
 • ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ. ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙⵙⵖⵣⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴳⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ. ⵔⵏⵓ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 100 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ :

 • ⵢⴰ-  ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ : 20 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⴰⵏ.
 • ⵢⴰⴱ- ⴰⵙⵎⵉⵍ  ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ : 26 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
 • ⵢⴰⵊ- ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ, ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴱⴰⴱⴰⵜⵙⵏ ⴷ ⵢⵎⵎⴰⵜⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏⵏⵙ 54.

ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⴳⴰⵏ:

 • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⵅⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ 28 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
 • ⴰⵍⵜⴰⵖ ⵉ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ
 • ⵓⵎⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ, ⴱⵍⴰ ⵓⴷⵎ ⴰⵖⵜⵙⴰⵏ
 • ⵓⵎⵓ ⴳ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵡⵙⵏⵜ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⵜⵜⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵡⴰⵍ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ , ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ :

 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ.
 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.
 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ.
 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ.
 • ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ (20) ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵓⵜ, ⴷⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⵜⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ  ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ 47 ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ 50 ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⴰⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⵎⴳⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⵎⵏ  ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵉⴳⵔⴰⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⴰⵜⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ :
  1. ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ;
  2. ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ;
  3. ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵓⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
  4. ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ.
 • ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰⴳⵜ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ;
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ (ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ), ⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;
 • ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵎⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ;
 • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ 3 ⴷ 4 ⴷ 5 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⴳⵓⵏⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ.

 • ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ, ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵉ ⴽⵓⵢⴰⵏ, ⴰⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ;
 • ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 2015 ⴰⵔ 2030, ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ (3 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ) ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (6 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ) ⴷ ⵓⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ (ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2030), ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ ;
 • ⵜⵚⴽⴰ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵏⵙⵍⵎ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ, ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ;
 • ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

 

ⴰⴽⵍ ⴷⴰ… ⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ