ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⴳ  ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ
ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵍⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵓⴷ ⵅⴼ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴳⵍⴰⵎ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ, ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ.
ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ. ⵜⵜⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ.
ⴰⵔ ⵜⵔⵣⵣⵓ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ-ⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏⵜ.
ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵎⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ.
ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ