ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵡⵓⵖⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ.
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ 2015-2030 ⴷ ⴷⴰⵜ ⵜⴼⵉⴽⴽⴰⵛ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵜⵏⵏⵓⵔⵣ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵏⵖⵉⴷ ⴰⵏⵉⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ. ⴰⵔ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴷⵉⵖ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵓⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ. ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵢ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ – ⵎⴰⵙⵟⵕ – ⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵖⴱⴰⵏ.
ⵜⴳⴳⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵏⴰⵍⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⴼⵏⵜ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴳⴳⵣ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2030.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ