ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵄⵣⵣⵉⵎⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ, ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ.