ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.125 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.04.86 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵙⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ

نشر بتاريخ: 28/12/2021

ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.21.125 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.04.86 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵙⵏ, ⵢⴰⴽⵣ ⵉⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵢⴰⴷ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⵉⵍⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 59.21 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ

نشر بتاريخ: 28/12/2021

ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 07.00 ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

نشر بتاريخ: 28/12/2021

ⵜⵡⴰⵜⵙ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 07.00 ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵙⵍⵍⵡⵓ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⵜⵜⵓⵏⵓⵔⵣⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⴳⵣⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63.21 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

نشر بتاريخ: 28/12/2021

ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵉⵡⵙ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63.21 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ, ⵙ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ…


تحميل