ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ : « ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ, ⴰⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ »

نشر بتاريخ: 03/03/2020

ⵙ ⵓⵏⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ, ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ 2015-2030 (ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ 4), ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵍⵓⵏⵉⵙⵉⴼ, ⵓⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ «  ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ, ⴰⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰ…


تحميل

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ : ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ

نشر بتاريخ: 06/12/2018

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ : ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ » ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 6 ⴷ 7 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2017 ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⵎⵣⴰⵣⴰⵍ, ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉ…


تحميل

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ

نشر بتاريخ: 22/11/2015

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ » ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2015 ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⴰⴳⴰⵎ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ


تحميل

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ