ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ

ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵜⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ /ⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ:

 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵉⴹⵏ;
 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⵄⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ;
 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ;
 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ;
 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵜⴳ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵜⴳⵏ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⵓ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ.

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ

 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ;
 • ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ;
 • ⴰⴷⵓⴽⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵖⵜⴰⵙⵏ

 • ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵍⵅⵣⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ;
 • ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⵙ ⵅⴼ ⵢⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ;
 • ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ;
 • ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ;
 • ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ;
 • ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵓⴼ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ;
 • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵔⴼⵔ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴰⵎⵙⵉⴹⵏ

 • ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ;
 • ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵣⵏ ⵉⵎⵙⵉⴹⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⴱⵙⵉⴽⵓⵎⵉⵜⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵍⵎⴰⴷⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵉⴹⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⵓⴳⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵙⵎⵙⵉⴹⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ;
 • ⴰⴷⵓⴽⴽⵍ ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ.

 

ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵊⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵏ

 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ;
 • ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ (ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⴰⴳⵔⴰⵡⵏ) ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢ ⵉⵎⴳⵔⴰⵏⵏ ⵉⵙⵏⵣⵓⴼⵏ ;
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵜⵔⵉ ⴰⵎⴳⵔⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵙⵉⴹⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ;

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ :

 • ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵔⴰⵏⵉⵏ;
 • ⵉⴹⵔⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ;
 • ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵣⵣⵍ ⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ;
 • ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ;
 • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ;
 • ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ;
 • ⵜⴰⵎⵓⵏⵓⵖⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵍ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ;
 • ⵜⴰⵔⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ;
 • ⵜⴰⵔⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⵔⴰⵏⵜ: ⴰⵙⵉⴷⴼ;
 • ⵉⵎⵏⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵥⵕⴼ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ: ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ (ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ);
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ.

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ :

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴳ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵖⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵓⵜⴳⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴳⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵉⴽⵓⵎⵉⵜⵔⵉ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵎⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⴷ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • taⴳⴳⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ (ⴰⵏⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵔⵣⵣⵓ, ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ…ⴰⵜⴳ.) ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ (ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ) ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

 • ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ;
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴱⵍⵢⵓⵎⵉⵜⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ;
 • ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ.

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ

ⴰⵙⵓⵜⴳ :

 • ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ : ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ;
 • ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
 • ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ…) ;
 • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⵜⴰⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ;
 • ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⵉⵡⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ;

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

 

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ

 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ;
 • ⵜⴰⵜⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ.
 • ⵉⵡⵙ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ;
 • ⵉⵡⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ (ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ, ⴰⵙⵉⵎⴰⵍ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵉⵣⵡⴰⵔⵉⵏ…) ;
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ;
 • ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴷ ⴳⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ;
 • ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ;
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ;
 • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ;
 • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ;
 • ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ;
 • ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⴳ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ.

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴷ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵚⴽⴰ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⴰⴷ :

 

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ (ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 28 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ).

 

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵜⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

 

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

ⵖⵓⵔⵙ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ;

ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ;

ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⴽⵏ ⵜⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⴷ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ.

 

ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵎⵙⵓⵜⴳⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.