ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ; ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⴷⴰ ⵜⵙⵜⵜⵉ ⴽⵓ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵓⵏⵖⵜⴰⵙ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴽⴰ ⴳⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴹⵉⵙ, ⵏⵉⵜⵏⵉⵜⵉ ⴰⵢⴰ :

ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ⵉⵖⵉⵢ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.