ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵏⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵢⵓⵙⵉ ⴷⵉⵖ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ:

  • ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;
  • ⵉⵎⵥ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;
  • ⵉⵎⵥ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵉⵏ, ⵉⵏⴰⴹⵏ, ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵕⵛⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;
  • ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵍⵓⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵓ ⴷⵉⵖ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⵕⵜ.