ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴷⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵜⵜⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ  ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ. ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⴷ.

ⵔⵏⵓ ⵉ ⵓⵢⴰⴷ, ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.
  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵖ ⵉ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
  • ⴷⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵖⵜⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵏⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ.
  • ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵖⵣⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.
  • ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.