ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵍⵡⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ :

  1. ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ;
  2. ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⵛⴰⵡⵕ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ;
  3. ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵏⵓⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ;
  4. ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏⵏⵙ ;
  5. ⴰⵙⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
  6. ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵇⵕⴰⴹ ⵜⵉⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ;
  7. ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴰⵜ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⴷⴰⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ, ⴷ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ;
  8. ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ.