ⵖⵓⵔⵙ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ :

 • ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ;
 • ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ :

 • ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ , ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ;
 • ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ , ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏⵏⵙ, ⵏⵖ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ;
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⴳⵔⴰⵏⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
 • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ :
 1. ⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
 2. ⴰⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ.
 3. ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⴰⵣⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵢⴰⵣⵏ ⵜⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵕ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ  ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.