ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵇⵇⵓⴱⵉⵏⵜ

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍⵜ  ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⵉⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵍⵓⵎⴰⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ, ⴷ ⵓⵙⵙⵣⵔⴱ ⵏ ⵜⵙⴽⵔⴰ, ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ.

 
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ