ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵉⵡⵙ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 63.21 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⴷ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⵓⵖⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ, ⵙ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴰⵎⵙⵉⴽⵙⵍ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵢ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ (ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)