ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3/2018 ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵜⵏⵏⵓⵔⵣ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ » ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ. ⵜⵙⴽⴰ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ :

  • ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵢ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ;
  • ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ;
  • ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ :

  • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ;
  • ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ;
  • ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ;
  • ⵉⵏⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⵔⴳⴰⵍⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ/a>
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ