ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ

ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ,ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ « ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ » ⵉ ⵡⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ