ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ : ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ » ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2015 ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ