ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ : ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ : ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ

نشر بتاريخ: 14/10/2019

ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ 2015-2030. ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴽⴰⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵙⴳ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⵜ, ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ, ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵛⵎ : ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ, ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ »

نشر بتاريخ: 22/07/2019

ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵓⵔⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵢⴰⴷ, ⵉⴳⴰ « ⵜⴰⵡⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⴼ, ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ » ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵛⵎ ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ : ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ; ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ; ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⴰⴽⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3/2017 ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ : ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

نشر بتاريخ: 02/07/2017

ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ; ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⴽⵓⵥ ⴷ ⴰⵔ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵍⵄⵎⵕ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ, ⵖⵔ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ, ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴷⵉⵖ, ⴰⴷ ⵢⵉⵖⵉⵢ ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴼⴰⴷ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 3/2017 ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ : ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ 4/2009 ⴳ « ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ »

نشر بتاريخ: 02/07/2009

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ » ⵙⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⵜⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ.   ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜ…


تحميل

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ 4/2009 ⴳ « ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ »