ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 16 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 105.12).

ⵣⴷⵉⵏⵜ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 105.12, ⴷ ⵓⵢⴰⴷ :

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⵡⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ;
 • ⴰⵙⵜⴰⵍ;
 • ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ;
 • ⵜⴰⵔⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴷⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ;
 • ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
 • ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ )ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ), ⴷⴰⵜ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ;
 • ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ;
 • ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵙⴽⵛⴰⵎⵏⵜ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ;
 • ⵓⵎⵓ ⵙ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵜⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴹⵏ 3 ⴷ 4 ⴷ 5 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ.

ⵜⵓⵜⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ.

ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ
 • ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ.
 • ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⵏⵜ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ.
 • ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ : ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴳⵏⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵏⴼⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

 

ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ
 • ⴰⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
 • ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ.
 • ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ.
ⵜⵉⵙⵖⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ

ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ, ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ :

 • ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵅⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ.
 • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ.
 • ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ.
 • ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⴷⵉⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⴽⵣ ⴰⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⴷ:
 • ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ :
 • ⴰⵡⴰⵏⴽ ;
 • ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
 • ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ;
 • ⵜⴰⵡⵊⴰ ;
 • ⴰⵎⵓⵏ ;
 • ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⵉⴳⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ;
 • ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
 • ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹ ⵖⵔ ⵓⵙⵖⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵜ ⵔ ⵉⴷ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ.
ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ
 1. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ.
 2. ⴷⴰ ⵉⵙⵜⵜⵢ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ.
 3. ⴷⴰ ⵉⵚⴽⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴳⵓⵏⵙⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⴰⵏ.
 4. ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉⵙⵉⵜⴳⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ..
ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ

ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ :

ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ : ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ : ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵥⴹⵕⵜ, ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ : ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ, ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ… ⴰⵜⴳ.

ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ : ⵉⵥⵍⵉ ⵙ :

 • ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ (ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ PIRLS  ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ TIMSS  ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ PISA) ; ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ .
 • ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ.

 

ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ : ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ

ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ. ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ, ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⴰ:

 1. ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;
 2. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⵢⵓⴼ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ;
 3. ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⵉⵡⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ;
 4. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ;
 5. ⴰⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ (ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ) ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ ⵅⴼ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ.

 

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ

ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ  ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵎⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

 

ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
 1. ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ
 2. ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ;
 3. ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ;
 4. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ;
 5. ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵢ;
 6. ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ;