ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 105.12 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ :

  1. ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
  2. ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ;
  3. ⴰⵎⴷⵉⵡⵍ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⵖⵉⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ;
  4. ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ;
  5. ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ  ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.