ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ / 2011

ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ / ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ / 2012-2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ 91-11-1 ⵏ 27 ⵛⵄⴱⴰⵏ 1432 ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1.05.152 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵎⵓⵃⴰⵕⵕⴰⵎ 1427, ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 105.12 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-14-100 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 16 ⵕⴰⵊⴰⴱ 1435 (16 ⵎⴰⵢⵓ 2014) ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 105-12 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ 2015-2030 : ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17-51 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ