ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵉⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 23 ⴷ 24 ⵎⴰⵢⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : «ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ». ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵜⴼⴰⵡ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵡⴰⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⵓⵙⴳⵓⵎ : «ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ », ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ « ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ». ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵚⴽⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ