ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴽⵍⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴽⴰⵣ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵎ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵉⵎⴽⴽⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵏⴼⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⴷ.

 

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)