ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵖⴷ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏⵖ/ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⵎⵏⵉⵔ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵅⵚⵙⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵎⵕ ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵢ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵢ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵖⵏⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

 
ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ (ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)