ⵉⵅⴰⵜⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⵔ ⴰⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵎⵄⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⵎ ⵓⵙⵙⴳⵎ, ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ / ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ.

ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰ,  ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ 59-21 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⴰⴼⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ (ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)