ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2/2007 ⴳ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ »

ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴹ ⵖⵔ ⴰⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2007 /2008, ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵓⵎⵀⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ…

 
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ