ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

<div align=”justify”>

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹ ⵖⵔ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ.  ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵔⵉⵔⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⴷⵉⵖ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⴼⵙⵢ ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ, ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ.

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵢ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵕⵡⴰⵏ: ⵜⴰⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴷⴰⵜ ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⴳ ⵅⴼ ⵓⵣⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵥⴹⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵍⵓⴳⵏⵏ;

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵓⴽⵜⵓⵕⵏ ⵙⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵢⴰⴷ: ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ, ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2030?

<a class=”download-button-intern” href=”https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2018/02/rapport-themathique-doc-ar.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

</a>
<a class=”download-button-intern-fr” href=”https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2018/02/resume-rapport-thematique-doc-ar.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ </a>

</div>