ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵓⵎⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⵔⴰⵏ. ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵍ ⵙ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵚⴰⵕ. ⵔⵏⵓ, ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵎⵙⵉⴹⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ