ⴰⵙⵥⵕⴼ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵓⴹⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ, ⴷⵉⴳⵙ ⴷⵉⵖ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⴽⵓ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏⵖ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ