ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ

 

ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵙ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ : ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ.

ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 18 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵙⴱⵓⵔⵏ ⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ELCO. ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵖⴹⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 17 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵏⵖ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵢⴰ) ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ  ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⴰⵏⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

<a class=”download-button-intern” href=”https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/07/Rapport-ELCO-V-ar-1.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

</a>
<a class=”download-button-intern-fr” href=”https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/07/Résumé-ELCO-V-ar-1.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ </a>