ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 2015-2030 : ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⴼⵉⴽⴽⴰⵛ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (ⵙⴳ 2000 ⴰⵔ 2013), ⵉ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ
ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ