ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ ⵅⴼ « ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵣ ⵉ ⵢⵉⵔⵎ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙⴳ ⵎⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵟⵟⴰⵏ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴷⵉⵖ ⴰⵡⴷ, ⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
href=”https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2021/11/Rapport-Enseignement-au-temps-de-COVID.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ (ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)

ⴰⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⴹⵡⵉⵜ