ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ 2030


ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵏⵙⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ (ODD4), ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ (2030) ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ.
ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙⴳ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ « ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ », ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ 157 ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵡⴰⵍⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵏⵉⵢ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⴷ 27 ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵢⴰⵡⵏ. ⴰⵔ ⵙⵙⵖⴹⴰⴼⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵓⵥ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴹ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ