ⵉⵡⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵣⵔⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴹⵎⴰⵏⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵏ, ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴰⴷ ⴰⵎ ⵉⵙⵓⵜⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ 2009 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵓⵎⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ ⴳ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵔⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⴰⵙⵙⴼⴰⵡ ⵓⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17-51 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ 2019 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

 

ⴰⴳⴰⵎ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ (ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ