ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴰⵎⵛⵉⵡⵕ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ 168 ⵏ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ; ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵜⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵛⴰⵡⵕ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ  ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ.

ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴰⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍⵏ ⵉⵙⵎⴽⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵏⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ.

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ ⴳⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵔⵏⵓ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⴷⵉⴳⵙ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 100 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴱⴹⴰⵏ ⵎⴽ ⴰⴷ :

  1. ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵏ : 20 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.
  2. ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵏⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ : 26 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷⴰ ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.
  3. ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ  ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙ 54.